1.นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

2.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การวางแผนกำลังคน 

แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร 

หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง   

การสอบคัดเลือกและคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร   

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

3.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

ประกาศหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

4.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

5.คลังความรู้ Knowledge Management (KM)

6.แผนอัตรากำลัง 3 ปี

7.แผนพัฒนาบุคลากร

8.สรุปการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัตราชการ ประจำปี 2563

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แบบสำรวจความคิดเห็น

ขณะนี้เวลา

พยากรณ์อากาศวันนี้

กลุ่มไลน์ชาวตำบลปูโยะ