1.นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

2.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

   - การวางแผนกำลังคน   - แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร   - หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง   - การสอบคัดเลือกและคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร   - รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปี 2563

3.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   ประกาศหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

4.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

5.คลังความรู้ Knowledge Management (KM)

6.แผนอัตรากำลัง 3 ปี

7.แผนพัฒนาบุคลากร

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แบบสำรวจความคิดเห็น

ขณะนี้เวลา

พยากรณ์อากาศวันนี้

กลุ่มไลน์ชาวตำบลปูโยะ