ข้อ O1 โครงสร้าง

         ⇒  หัวหน้าส่วนราชการ

          ⇒  สำนักปลัด

          ⇒  กองคลัง

          ⇒  กองสวัสดิการสังคม

          ⇒  กองการศึกษา

          ⇒  กองช่าง

ข้อ O2 ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อ O3 อำนาจหน้าที่

ข้อ 04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ข้อ O5 ข้อมูลการติดต่อ

ข้อ O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อ O8  Q & A

       Q & A เวปบอร์ด

ข้อ O9  Social  Network

ข้อ O10 แผนดำเนินงานประจำปี

ข้อ O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

ข้อ O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อ O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ข้อ O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ข้อ 015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อ O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ข้อ O17 E – Service

ข้อ O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

ข้อ O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ข้อ O22 ประกาศต่าง ๆ  เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

ข้อ O23 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ข้อ O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ข้อ O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อ O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อ O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ข้อ O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อ O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อ O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ข้อ O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ข้อ O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อ O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ข้อ 036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ข้อ 037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ข้อ O38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

ข้อ 040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

ข้อ 041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ข้อ O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อ O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แบบสำรวจความคิดเห็น

ขณะนี้เวลา

พยากรณ์อากาศวันนี้

กลุ่มไลน์ชาวตำบลปูโยะ