⇒ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564)

⇒ ประกาศ...เรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม

แผ่นพับประกาศเจตนารมณ์

⇒ ประกาศเจตจำนงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส-ปราศจากการทุจริต

⇒ ประกาศเจตจำนงนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม

⇒ ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ

⇒ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

⇒ ประกาศ...เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

⇒ สรุปรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ปี 2563

⇒ สรุปรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ปี 2564

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แบบสำรวจความคิดเห็น

ขณะนี้เวลา

พยากรณ์อากาศวันนี้

กลุ่มไลน์ชาวตำบลปูโยะ