องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

วิสัยทัศน์

“ การคมนาคมดี ประชาชนมีการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตร ”

 พันธกิจ

          ๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบไฟฟ้าอย่างทั่วถึง

          ๒. ส่งเสริมอาชีพ งานสังคมสงเคราะห์ การจัดการศึกษา การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กีฬา นันทนาการและการสาธารณสุข ตลอดทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

          ๓. ส่งเสริมประชาธิปไตย มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

          ๔. ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

          ๕. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงภูมิทัศน์และการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล

          ๖. อนุรักษ์ ฟื้นฟู จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทำนุบำรุงศาสนา และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

          ๗. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ

๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๓๗ แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          ๑.๑ ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง  บำรุงรักษาทางคมนาคม  สะพาน  เขื่อน  ระบบระบายน้ำ

          ๑.๒ สร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค  บริโภค

          ๑.๓ จัดทำผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตำบล

          ๑.๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร

          ๑.๕ จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

          ๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น

          ๒.๒ ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

          ๒.๓ ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย  โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา

          ๒.๔ ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

          ๒.๕ ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย  การกีฬา  และนันทนาการ

          ๒.๖ ส่งเสริมการป้องกัน  รักษา  ควบคุมโรค  ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข

          ๒.๗ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรับรองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย

          ๓.๑ ส่งเสริมให้ความรู้  ความเข้าใจ  แก่ประชาชน  เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย

          ๓.๒ พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

          ๓.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

          ๓.๔ ส่งเสริมให้ผู้นำศาสนาเข้ามามีบทบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว

          ๔.๑ ส่งเสริมการตลาด  การค้า  การลงทุนในท้องถิ่น  และเมืองชายแดนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

          ๔.๒ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น

          ๔.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

          ๔.๔ พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

          ๔.๕ ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ๕.๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ๕.๒ ส่งเสริม  สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ๕.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง

          ๕.๔ จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย

          ๕.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

          ๖.๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  สืบทอดจารีตประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม

          ๖.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น  และปูชนียบุคคล

          ๖.๓ เสริมสร้างและทำนุบำรุงศาสนาตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

          ๖.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น

          ๖.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ของเด็ก  เยาวชนและประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๗  ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

          ๗.๑ พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร

          ๗.๒ พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช้  ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน

          ๗.๓ พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

          ๗.๔ ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ

          ๗.๕ ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน

          ๗.๖ พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำเนินงานขององค์กรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

 

แผนงานการพัฒน

- แผนงานบริหารงานทั่วไป                  - แผนงานการรักษาความสงบภายใน

- แผนงานการศึกษา                          - แผนงานสาธารณสุข

- แผนงานสังคมสงเคราะห์                   - แผนงานเคหะและชุมชน

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน      - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        - แผนงานงบกลาง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แบบสำรวจความคิดเห็น

ขณะนี้เวลา

พยากรณ์อากาศวันนี้

กลุ่มไลน์ชาวตำบลปูโยะ