"อบต.ปูโยะ ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลปูโยะ ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี 2564"

วันที่ 19-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลปูโยะ ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ทั้ง 6 หมู่บ้านในพื้นที่ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา ความต้องการ ตลอดจนแนวทางในการดำเนินงานของแต่ละหมู่บ้าน โดยแผนหมู่บ้านจะเป็นเครื่องมือที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะนำมาเชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ ตามหลักการ One Plan อันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของประชาชนที่แท้จริง

 

S3383316
S3383315
S3383313
S3383314
S3383312
S3383311
S3383308
S3383310

 

 

  

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะจัดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน เด็ก และเยาวชน ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญ และคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาวไทย ส่งเสริมฟื้นฟู และอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีที่เก่าแก่ของชาวไทยไว้ให้คนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวตำบลปูโยะ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน ประชาชน ผู้นำท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของตำบล เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประเพณีของชาวตำบลปูโยะ และสนับสนุน ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบล และเพื่อสนองรับนโยบายของรัฐบาล 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แบบสำรวจความคิดเห็น

ขณะนี้เวลา

พยากรณ์อากาศวันนี้

กลุ่มไลน์ชาวตำบลปูโยะ