วันที่ 24 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยนายอิสมาแอล หะยีเจ๊ะอาแซ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ดำเนินจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2561 ตลอดจนเป็นการรวบรวมข้อมูล ปัญหาความต้องการของประชาชนภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้านผ่ารการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับอันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ

      

    

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลบริการ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ขณะนี้เวลา

พยากรณ์อากาศวันนี้

กลุ่มไลน์ชาวตำบลปูโยะ