# Title Version Size Hits Download
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี 7.34 MB 51 Download Preview
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล 525.74 KB 138 Download Preview
คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ 800.39 KB 21 Download Preview
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ 491.46 KB 72 Download Preview
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติ 114.11 KB 22 Download Preview
คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัย 1.34 MB 73 Download Preview
คู่มือ การปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 591.70 KB 18 Download Preview
คู่มือแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน 4.60 MB 27 Download Preview
คู่มือ การปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย 591.70 KB 55 Download Preview
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 493.83 KB 113 Download Preview
มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 9.10 MB 40 Download Preview
มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ 1.27 MB 78 Download Preview
มาตรฐานด้านการทะเบียนและการอนุญาต 2.18 MB 50 Download Preview
มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน 4.47 MB 51 Download Preview
มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย 960.25 KB 511 Download Preview
มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 2.78 MB 26 Download Preview

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลบริการ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ขณะนี้เวลา

พยากรณ์อากาศวันนี้

กลุ่มไลน์ชาวตำบลปูโยะ