# Title Version Size Hits Download
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี 7.34 MB 16 Download Preview
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล 525.74 KB 15 Download Preview
คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ 800.39 KB 4 Download Preview
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ 491.46 KB 9 Download Preview
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติ 114.11 KB 6 Download Preview
คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัย 1.34 MB 4 Download Preview
คู่มือ การปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 591.70 KB 4 Download Preview
คู่มือแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน 4.60 MB 9 Download Preview
คู่มือ การปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย 591.70 KB 4 Download Preview
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 493.83 KB 4 Download Preview
มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 9.10 MB 8 Download Preview
มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ 1.27 MB 11 Download Preview
มาตรฐานด้านการทะเบียนและการอนุญาต 2.18 MB 9 Download Preview
มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน 4.47 MB 16 Download Preview
มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย 960.25 KB 9 Download Preview
มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 2.78 MB 7 Download Preview

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แบบสำรวจความคิดเห็น

ขณะนี้เวลา

พยากรณ์อากาศวันนี้

กลุ่มไลน์ชาวตำบลปูโยะ